Индивидуални консултации

  • Hits: 2778

В психотерапевтичния процес езикът има първостепенно значение. Той дава възможността да се доближим и да изразим онова, което вътре в нас е причината за страданието ни. Езикът като символна система може и приема различни форми и затова в психотерапията, методите които намират приложение за оздравителния процесприемат различни форми: лекуване чрез говорене, активни методи, групова динамика, арт-терапия, музикотерапия и други. В крайна сметка за човек в страдание, пртиснат от тревога, загубил ясни ориентири, въпросите често се свеждат до -  как да спре болката, какво е моето желание и как да го изразя, как и накъде да продължа, къде е смисълът? На въпроси от такъв порядък психотерапевтичният процес претендира, че дава възможност на човек да намери отговори.